Regulamin sprzedaży hurtowej

REGULAMIN SPRZEDAŻY HURTOWEJ
   Sprzedaż dokonywana jest przez podmiot Smaksztuki.pl Bartłomiej Chodyń z siedzibą: ul. Kobierzyńska 117A/U4, 30-382 Kraków, posiadający NIP 677-215-61-65, - zwany dalej Sprzedającym.

Postanowienia niniejszej umowy dotyczą działalności wykonywanej w ramach działalności o nazwie Smak Sztuki reprezentowanej przez Bartłomieja Chodyń, tel 502-931-131, e-mail biuro@smaksztuki.pl.

Poniższe ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich transakcji handlowych zawieranych z przedsiębiorcami w związku z działalnością Smak Sztuki, chyba że strony dokonują w formie pisemnej odmiennych ustaleń. Kupującym w rozumieniu poniższych ogólnych warunków jest podmiot prowadzący działalność gospodarcza i nabywający towar w związku z prowadzona działalnością gospodarcza lub zawodową.

I.ZAMÓWIENIE
Zamówienie powinno zawierać następujące elementy:

 1. Imię i Nazwisko Przedsiębiorcy jego Firmę (nazwę) , w przypadku spółki cywilnej dane wspólników, adresy, nr NIP jak również nazwę i dane spółki cywilnej oraz jej NIP lub pełną nazwę przedsiębiorcy w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej którym ustawa przyznaje zdolność prawną, NIP,  Regon, (KRS- jeśli podmiot podlega rejestracji) i dokładny adres Kupującego;
 2. Powołanie się na określoną  ofertę Sprzedającego, jeśli taka była składana
 3. Rodzaj zamawianego asortymentu z powołaniem się na nazwę handlową lub otrzymaną próbkę
 4. Gramaturę herbaty / rodzaj przedmiotu ceramicznego wykonywanego NA ZAMÓWIENIE wg. przesłanej specyfikacji.
 5. Wymiary etykiety.
 6. Wielkość zamówienia we właściwych jednostkach sprzedaży, określonych w ofercie.
 7. Termin i miejsce dostawy towaru (jeśli uzgodniono, że transport wykonywany jest przez firmę kurierską).

Zamówienie można składać:       
- telefonicznie - dot. wyłącznie towarów o standardowych parametrach handlowych, za niezwłocznym potwierdzeniem zamówienia  w formie wiadomości elektronicznej.      

- poprzez sklep internetowy pod adresem www.smaksztuki.pl 
- pisemnie (pocztą) lub mailowo za pośrednictwem poczty elektronicznej – dot. zamówień nietypowych ze względu na asortyment , wagę , miejsce, termin dostawy , dodatkowe , opakowanie, usługi itp.

Zamówienia realizowane są na terenie Polski oraz poza granice Polski.

II. POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie składane telefonicznie jest wiążące dla stron od momentu, gdy w trakcie rozmowy Sprzedający potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji (dotyczy towaru będącego na stanie magazynowym) i jednocześnie niezwłocznie po zakończeniu rozmowy tego samego dnia roboczego prześle za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy Kupującego potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Prześle na maila Kupującego e-fakturę proforma lub e-fakturę dotyczącą zamówienia.
 2. W przypadku zamówień składanych na piśmie (pocztą) lub mailowo za pośrednictwem poczty elektronicznej zamówienie musi zawierać wszystkie informacje o których mowa w pkt 1 powyżej. Przyjęcie zamówienia do realizacji wymaga dla swej ważności pisemnego zamówienia potwierdzenia ze strony Sprzedającego, które kierowane jest do Kupującego na wskazany w zamówieniu adres poczty elektronicznej w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedającego zamówienia zawierającego wszystkie niezbędne dane. Prześle na maila Kupującego fakturę proforma lub e-fakturę dotyczącą zamówienia.
 3. Zamówienia składane poprzez sklep internetowy www.smaksztuki.pl jest wiążące dla stron od momentu, gdy Sprzedający potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji poprzez zmianę statusu zamówienia z "NOWY" na "PRZYJĘTE DO REALIZACJI" i niezwłocznie prześle za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy Kupującego potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Prześle na maila Kupującego fakturę proforma lub e-fakturę dotyczącą zamówienia.
 4. W przypadku płatności kartą VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MASTERCARD ELECTRONIC, MAESTRO - czas realizacji zamówienia liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji płatności kartą czyli od momentu otrzymania informacji, że płatność za zamówienie została dokonana.
 5. Wszelkie zmiany dotyczące złożonego zamówienia powinny zostać sformułowane i przekazane pisemnie.

III. CENA

1. Ceny towarów stanowiących przedmiot sprzedaży są określane w cenniku stosowanym przez Sprzedawcę i uprzednio przekazanym Kupującemu, lub udostępnionym na stronie internetowej smaksztuki.pl, chyba że ustalenia pomiędzy stronami stanowią inaczej.  
Obowiązują ceny:

-        hurtowe dla zakupów powyżej 200 zł netto

-        detaliczne – poniżej 200 zł. netto – cena ta zawiera określony narzut do ceny hurtowej.

2. Ceny nie obejmują podatku od towarów i usług (ceny netto). Kwota należnego podatku VAT zostanie doliczona każdorazowo do ceny sprzedaży w ustawowej wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

3. Ceny towarów podawane są w złotych polskich.

4. Ceny podawane są dla opakowań standardowych podanych w ofercie, z odbiorem przez Kupującego lub na warunkach określonych w ofercie.

IV. SPOSÓB ZAPŁATY I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Przedpłata - istnieje możliwość pobierania przez Sprzedającego przedpłaty w wysokości do 50 % wartości zamówienia w następujących sytuacjach:

- przy zamówieniach indywidualnych Kupującego na towar z poza standardowej oferty (towar ściągany na indywidualne zamówienie Kupującego)

- w przypadku zamiaru nabycia stosunkowo dużej ilości towaru, ilościach przekraczających 10 kg lub towaru nietypowego (np. co do obniżonego lub podwyższonego gatunku).

- transakcje z klientami firmowymi dokonywane są na zasadzie przedpłaty lub sprzedaży za gotówkę.

2. Formy regulowania zobowiązań:

- przelewem bankowym lub pocztowym

- zapłata za pobraniem

- przelew w ramach płatności natychmiastowych "Płatności Shoper.pl".

Szczegóły dotyczące PŁATNOŚCI NATYCHMIASTOWYCH

W sklepie Smaksztuki.pl obsługujemy następujące rodzaje kart, którymi można realizować płatność natychmiastowąBanki dostępne w usłudze "Pay-by link": mTransfer - mBank, Inteligo - PKO BP, Bank Pekao, Bank PKO - IKO, Bank PKO- IPKO, Bank Pekao- PeoPay, VOLKSWAGEN BANK - POLSKA, Bank Zachodni WBK, BNP PARIBAS, Pocztowy24, Deutsche Bank, SGB Bank SA, GET IN BANK, Credit Agricole, ING, Bank BGŻ, Raiffeisen Bank Polska, Eurobank, Millennium BANK, BOŚ Bank, Citi Bank Handlowy, Alior Bank, PBS Bank, NET - Bank Express, Toyota Bank, PLUS Bank, T-Mobile - Usługi bankowe.

Operatorzy kart płatniczych dostępnych w usłudze "Płatności Shoper" : VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MASTERCARD ELECTRONIC, MAESTRO.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

- Za termin spłaty zobowiązań uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedającego.

Szczegóły dotyczące zwrotu środków w ramach PŁATNOŚCI NATYCHMIASTOWYCH

Podmiotem świadczącym usługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

W przypadku skorzystania z tej formy płatności i wystąpienia sytuacji potrzeby zwrotu środków za transakcję dokonaną w ten sposób, sklep Smaksztuki.pl tj. sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego lub wskazany przez klienta drogą mailową numer rachunku bankowego. Wartość zwrotu środków zostanie pomniejszona o wartość prowizji za przelew natychmiastowy Blue Media S.A. Obecnie wynosi 1,69%. Pomniejszenie wynika z tego, że firma Blue Media nie zwraca prowizji, ponieważ usługa przelewu natychmiastowego została zrealizowana.

FAKTURA ELEKTRONICZNA

Płatność za zamówienie powinna nastąpić na podstawie przesłanej na maila Kupującego e-faktury proforma lub e-faktury. Kontrahent poprzez zapoznanie się i zaznaczenie przy rejestracji w sklepie internetowym www.smaksztuki.pl opcji "Akceptuję regulamin sprzedaży hurtowej" wyraża zgodę na wysyłanie e-faktur na wskazany adres poczty elektronicznej.

OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.

5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

VI. SPŁATY PRZETERMINOWANE

Jeżeli należność wynikająca z faktury nie została uregulowana w wyznaczonym terminie, Sprzedający będzie miał prawo domagać się według własnego wyboru:

- zapłacenia przez Kupującego odsetek za opóźnienie w wysokości odpowiadającej aktualnej stopie procentowej odsetek maksymalnych

- natychmiastowego uregulowania pozostałych faktur, także niewymagalnych,

- dokonania przez Kupującego zapłaty faktur przeterminowanych przed zawarciem kolejnych transakcji.

VII. KOSZTY TRANSPORTU

1. Sprzedawca może zapewnić Kupującemu bezpłatny transport towaru firmą kurierską na terenie Polski przy jednorazowym zamówieniu o wartości powyżej 1000 zł. Netto.

2. W innych przypadkach koszty transportu są dodatkowymi elementami kalkulacyjnymi ceny.

VIII. DOSTAWA

Terminy dostaw:

- termin odbioru towaru z siedziby przy ul. Kobierzyńska 117a/U4 w Krakowie przez kupującego lub dostawy towaru w inne miejsce przez sprzedającego jest każdorazowo ustalany między stronami podczas składania i potwierdzania zamówienia,

- wiążącym obie strony terminem dostawy towaru dostarczanego bezpośrednio od producenta jest termin wskazany przez Sprzedającego w pisemnym potwierdzeniu zamówienia. Jeżeli w potwierdzeniu Sprzedającego data dostawy nie jest wyraźnie określona, wówczas należy przyjąć, że termin ten traktowany jest przez strony jako przybliżony. 

Rozkład ciężaru ryzyka:

- w przypadku, gdy towar jest wysyłany na adres Kupującego za pośrednictwem przewoźnika wybranego przez kupującego (bądź też odbierany własnym transportem Kupującego bezpośrednio z magazynu Sprzedającego znajdującego się przy ul. Kobierzyńskiej 117A/U4 w Krakowie) – przejście na Kupującego korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje w momencie wydania towaru z magazynu sprzedawcy,

- osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu i na rzecz Kupującego winna posiadać pisemne upoważnienie wydane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Kupującego,

- Kupujący ma obowiązek kontrolowania i potwierdzenia własnoręcznym podpisem zgodności odbieranego towaru z zamówieniem pod względem ilościowym i jakościowym na dokumencie przekazanym pracownikowi wydającemu towar.

- jeżeli w momencie odbioru towaru, który przewożony miał być transportem zapewnianym przez sprzedającego od przewoźnika Kupujący stwierdzi istniejącą różnicę pomiędzy towarem rzeczywiście dostarczonym, a towarem określonym w dokumentach przewozowych, lub też stwierdzi uszkodzenie towaru, powinien on wpisać swoje zastrzeżenia do listu przewozowego lub do specyfikacji towaru oraz niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedającego i przewoźnika. Taka adnotacja powinna być poświadczona przez kierowcę.

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Strony wyłączają możliwość skorzystania przez Kupującego z uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru.

Odbiór towaru w miejscu przeznaczenia:

- transport towaru świadczony przez firmę kurierską w przypadku wybrania opcji dowozu towaru staraniem sprzedającego towar objęty jest ubezpieczeniem do momentu przyjazdu samochodu do magazynu Kupującego,

- rozładunek towaru przeprowadzany jest na ryzyko i odpowiedzialność Kupującego,

- palety lub kartony muszą być dokładnie sprawdzone przez Odbiorcę w momencie rozładunku z samochodu.

- w chwili przejmowania towarów i stwierdzenia nieprawidłowości postępować zgodnie z instrukcja jak w części VIII pkt. 2

- w przypadku widocznych uszkodzeń dostarczonego towaru konieczne jest wykonanie zdjęć zapisanie ich na nośniku ( np. płycie CD)

- po dostarczeniu towaru na miejsce przeznaczenia Kupujący ma obowiązek przechowywania go w warunkach zapewniających utrzymanie jego pierwotnych właściwości.

Opóźnienie i brak dostawy:

- sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak towaru, jeśli wydanie towaru nie jest możliwe lub jest opóźnione z przyczyn, za które nie ponosi winy,

- sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Kupującego o przyczynach opóźnienia lub niemożliwości dostawy niezwłocznie po powzięciu wiadomości o ich zaistnieniu - chyba , że zaistniałe okoliczności uniemożliwiają takie zawiadomienie. Jeżeli okres opóźnienia przekracza 30 dni , każdej ze stron przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez prawa do żądania jakiegokolwiek dodatkowego odszkodowania. W przypadku odstąpienia strony zwracają sobie to co wzajemnie świadczyły, jeżeli Umowa przewidywała wydanie towaru partiami, ewentualne odstąpienie od umowy dotyczy tylko opóźnionej części świadczenia.

Nieodebranie towaru lub odmowa przyjęcia dostawy:

- w przypadku, gdy Kupujący nie odbiera towaru z siedziby lub odmawia jego przyjęcia w wyznaczonym terminie, Sprzedającemu przysługuje prawo umieszczenia towaru w siedzibie na koszt i ryzyko Kupującego oraz żądania od niego zwrotu kosztów przechowania lub kosztów transportu.

- jeżeli opóźnienie odbioru towaru z siedziby Sprzedającego przekracza termin 14 dni lub jeśli Kupujący odmawia przyjęcia towaru – Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy i dokonania sprzedaży towaru na koszt i ryzyko Kupującego.

IX. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI SPRZEDANEGO TOWARU

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności wydanego towaru do momentu całkowitego zapłacenia ceny przez Kupującego.

2. Kupujący ma obowiązek zabezpieczyć towar, którego zastrzeżenie dotyczy od wilgoci i nadmiernego nasłonecznienia.

X. TOLERANCJA WAGI, FORMATU I GRAMATURY

1. Sprzedający dopuszcza tolerancje gramatury na każdy 1 kilogram +/- 5 gram, z tym zastrzeżeniem, że jej wielkość jest uzależniona od tolerancji stosowanych przez producenta danego rodzaju towaru.

2. Kupujący ma prawo, do uzyskania informacji co do stosowanych tolerancji w odniesieniu do towaru przez niego zamówionego.

XI. REKLAMACJE

Kupujący zobowiązany jest do zbadania towaru w momencie jego wydania Kupującemu.

W związku z tym, że przedmioty ceramiczne NA ZAMÓWIENIE są wykonywane ręcznie nie przyjmujemy reklamacji na odkształcenia, przebarwienia. W przedmiotach ceramicznych ręcznie formowanych mogą po wypaleniu pojawić się - niezależne od osoby wykonującej - odkształcenia, przebarwienia wynikające z procesu technologicznego. 

W przypadku zgłaszanych roszczeń dotyczących niezgodnej z zamówieniem ilości lub jakości dostarczanych towarów Kupujący zobowiązany jest do zachowania charakterystycznych oznaczeń towaru (etykiet kurierskich, opakowań zbiorczych) w celu umożliwienia jego identyfikacji.

Postępowanie w zakresie reklamacji Klient nazywany "Przedsiębiorca jako Konsument" zgodnie z art. 3855 Kodeksu Cywilnego

Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 3851-3853, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zakup-jako-konsument-a-jako-przedsiebiorca-czy-jest-roznica

Zaznaczając w trakcie zakupów w naszym sklepie online tylko pole "Regulamin sprzedaży", a NIE zaznaczając pola "Regulamin dla firm" stwierdza, że nie jest to związane z działalnością (Przedsiębiorca jako Konsument)" Klient firmowy stwierdza, że zakupy nie mają charakteru zawodowego. 

1. Składanie reklamacji dotyczących towaru uszkodzonego podczas transportu staraniem Sprzedającego:

- wszystkie uszkodzenia lub niedobory towaru mające być przedmiotem reklamacji, niezwłocznie powinny zostać zgłoszone Sprzedającemu.

- do dokumentu reklamacyjnego dołączyć należy:

• list przewozowy (dokument dostawy) z adnotacją o uszkodzeniach lub brakach - potwierdzony przez kierowcę,

• nośnik z dokumentacja fotograficzna uszkodzeń  towaru  lub jego opakowań

• protokół reklamacyjny, zawierający- dane kupującego , nr i przedmiot zamówienia, opis wad towaru

• w przypadku uszkodzeń częściowych – ilość kilogramów lub paczek uszkodzonego towaru i odrzuconych z partii.

2. Postępowanie poreklamacyjne i proponowane rozwiązania:

- w okresie rozpatrywania reklamacji przez Sprzedającego, Kupujący nie ma prawa do wstrzymywania płatności wymagalnych należności wynikających z umów zawartych ze Sprzedającym; powyższe ustalenie dotyczy również płatności za towar, który został wprawdzie objęty jedną fakturą (łącznie) z towarem reklamowanym, jednakże bez wad. Jeżeli jednak Kupujący wstrzyma dokonywanie spłaty zobowiązań, wówczas naliczone zostaną na rzecz Sprzedającego odsetki za opóźnianie w wysokości odsetek maksymalnych zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

- jeżeli reklamacja zostanie przez Sprzedającego uznana, to wówczas:

• może być zastosowany rabat cenowy na wadliwą partię towaru (po uprzednim porozumieniu stron),

• towar zostanie odebrany na koszt Sprzedającego (zapakowany w stanie umożliwiającym jego transport)

• zostanie dokonana wymiana na towar wolny od wad.

• w przypadku kierowania przez Kupującego roszczeń odszkodowawczych, których powstanie jest związane z wadliwością towaru, wysokość żądanego odszkodowania nie może przewyższać wartości reklamowanego towaru.

XII. SPRAWY SPORNE

W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sporów, strony poddają je pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Sprzedającego.

 

 

 

 Polityka prywatności

 Więcej o polityce prywatności stosowanej u nas przeczytasz tutaj >>

 1. Klient firmowy poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

 2. Administratorem danych osobowych jest podmiot Smaksztuki.pl Bartłomiej Chodyń z adresem do korespondencji: ul. Zachodnia 8/41, 30-350 Kraków, posiadający NIP 677-215-61-65, zwanym dalej "Administratorem"..

 3. Administrator Danych przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, dane kontaktowe: biuro@smaksztuki.pl

 4. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta firmowego dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:

 

 • zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru
 • wysyłania powiadomień ze sklepu internetowego związanych ze złożonym zamówieniem
 • doręczenia Klientowi firmowemu towaru, na który Klient złożył zamówienie
 • wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru, czyli e-faktury
 • zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep,
 • przechowania danych osobowych Klienta firmowego w bazie Klientów.

 

 1. Wraz z akceptacją "Regulaminu sprzedaży hurtowej" zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych sklepu Smaksztuki.pl, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem Smaksztuki.pl.

 2. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej droga elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Klient może w każdej chwili zrezygnować, logując się na swoje konto w Sklepie lub klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera. Może też dokonać rezygnacji z subskrypcji drogą mailową wysyłając w treści maila słowo "NIE" na adres: biuro@smaksztuki.pl 

 3. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez następujące podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki. W zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są:

 

 • firma Kurierska, firma pośredniczą w wysyłce kurierskiej np. Furgonetka.pl, Apaczka.pl
 • Poczta Polska S.A
 • InPost Paczkomaty.

 

 1. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;

 2. Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Sklepem a Klientem.

 3. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

 4. W Sklepie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Klienta serwisu Sklepu, system Sklepu wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Klient może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Sklep nie będzie mógł zidentyfikować Klienta ani jego preferencji. Szczegółowe informacje na temat Cookies zawarte zostały w artykule pod linkiem: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=pl

 5. Sklep informuje Klientów firmowych, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Klientów na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Klientem.

 6. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sklep drugiej stronie treści zawieranej umowy:

 

a) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

 

b) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

 

c) Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl